Štampati ovo Страна

Biografija

Prof. dr Mihailo Lazarević

Biografski podaci

logotip prof.dr. Mihailo P. LazarevićMihailo P. Lazarević je rođen 07.07.1964. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu, prirodno-matematički smer, završio je u Aranđelovcu sa odličnim uspehom. Dobitnik je Vukove i Alasove diplome.

Na Mašinski fakultet u Beogradu upisao se 1984. godine  i od treće godine studija na Mašinskom fakultetu bio je stipendista Univerziteta u Beogradu na osnovu postignutog uspeha u toku studija odnosno za isti je  pohvaljivan i nagrađivan od strane fakulteta. Diplomirao je 1990 godine na Grupi za aerokosmotehniku.Godine 1987 upisao se na Elektrotehnički fakultet u Beogradu na odsek tehnička fizika i na kom je diplomirao 1991 godine.

Magistarske studije upisao je 1990 godine na Mašinskom fakultetu na Smeru za automatsko upravljanje. Magistarski rad “«Sinteza Kalmanovog regulatora u SAU sa kašnjenjem» odbranio je na Mašinskom fakultetu u Beogradu februara 1994. Godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom «Prilog matematičkom modeliranju i upravljanju redundantnim sistemima» prijavio je 1996. godine i koju je odbranio jula 1999 godine na Mašinskom fakultetu  u Beogradu.

U periodu od kraja 1992 godine do septembra 1993 godine bio je  zaposlen kao saradnik na Katedri za automatsko upravljanje,Elektrotehnički fakultet u Beogradu. Na Mašinskom fakultetu u Beogradu, septembra 1993. godine izabran je u zvanje asistenta-pripravnika na Katedri za Mehaniku i od tada je neprekidno u radnom odnosu na Mašinskom fakultetu. U zvanje asistenta izabran je na istoj Katedri maja1996. godine.

U zvanje docenta za predmete mehanika na Katedri za Mehaniku izabran je juna 2001. godine, odnosno u zvanju docenta za užu naučnu oblast Mehanika prema Rešenju Dekana od jula 2003. godine. U zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Mehanika izabran je decembra 2005. godine, a u zvanje redovnog profesora za datu oblast na istoj Katedri aprila 2009. godine što predstavlja  sadašnji položaj.

Za Šefa laboratorije za Mehaniku, Mašinskog fakulteta u Beogradu je imenovan 2009. godine.

U okviru međunarodne bilateralne saradnje u periodu 2010-2011. godine ostvario je studijske boravke na Institutu za Robotiku, Univerziteta FERI,  Maribor, Slovenija.

Član je Srpskog društva za Mehaniku kao i međunarodne  organizacije IUTAM. Za sekretara Srpskog društva za Mehaniku izabran je juna 2013. godine. Član je naučnog odbora međunarodnog kongresa “International Congress of Mechanics-Serbian Society of Mechanics“.

Učestvovao je u radu na osnovnim, tehnološkim i inovacionim projektima Ministarstva prosvete,nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije kao i na projektima u okviru saradnje fakulteta sa privredom.

Radio je recenzije za  više  monografija, radova za potrebe domaćih časopisa FME Transactions, Scientific Technical Review, Tehnika, kao i za časopise indeksiranih na SCI listi „Nonlinear Dynamics, Journal of Vibration and Control, Asian Journal of Control“.  Takođe, bio je predsedavajući na više sekcija na međunarodnim kongresima CHISA 2004,206,  Serbian Society of  Mechanics.

Dobitnik je nagrade Zadužbine Andrejević za 2003 godinu iz oblasti Robotike, kao i zahvalnice za doprinos  u razvoju  naučno-tehničkog časopisa Scientific Technical Review, 2011. godine. Na međunarodnoj konferenciji FDA 2012 Kina, (Fractional Differentiation and its applications) je kao koautor osvojio nagradu za najbolji rad prezentovan na konferenciji. Takođe,održao je više predavanja po pozivu.

Kao  autor  ili koautor  je objavio:

 • Jednu monografiju od međunarodnog značaja

 • Dva  poglavlja u monografiji međunarodnog značaja

 • 6 monografija nacionalnog značaja

 • 19 naučnih radova u međunarodnim časopisima  (SCI lista)

 • 7 naučnih radova  u međunarodnim časopisima

 • 87 naučnih radova, saopštenja na međunarodnim skupovima

 • 29 naučnih radova u vodećim časopisima od nacionalnog značaja

 • 44 naučnih radova, saopštenja na skupovima nacionalnog značaja

 • Jednu knjigu

 • Jednu zbirku zadataka,  i

 • Jedan priručnik iz predmeta Mehanike za potrebe studenata Mašinskog fakulteta.

Ukupan broj citata radova prof. Lazarevića je 265 (Scopus) a indeks h je  8.

Područja njegovog interesovanja i naučno-istraživačkog rada pokrivaju oblasti modeliranja i upravljanja robotskih (mehatroničkih/adaptronskih) sistema, kao i problematiku stabilnosti kretanja istih. Deo njegovog  istraživanja se odnosi i na aktuelne probleme biomehanike, posebno biomehanike lokomotornog sistema čoveka,biomehanike tkiva i organa odnosno na primenu bioloških analogona i sinergijskih principa u modeliranju i projektovanju biomehatroničkih uređaja i pomagala.

Sadašnja njegova glavna oblast interesovanja i istraživanja se odnosi na razvoj i primenu  tzv.  teorije generalizovanog računa (fractional calculus-a) u problemima modeliranja i upravljanja dinamičkih sistema sa i bez kašnjenja, u teoriji viskoelastičnosti kao i u oblasti  bioinženjeringa.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://www.mlazarevic-fracmeh.com/?page_id=44